یکشنبه 1 خرداد‌ماه سال 1390
ن : star نظرات (8)

کارمند تازه وارد

مردی به استخدام یک شرکت بزرگ چند ملیتی درآمد . در اولین روز کار خود، با کافه تریا تماس گرفت و فریاد زد: یک فنجان قهوه برای من بیاورید.

صدایی از آن طرف پاسخ داد :شماره داخلی را اشتباه گرفته ای. میدانی تو با کی داری حرف میزنی؟

کارمند تازه وارد گفت: نه.

صدایی آن طرف گفت: من مدیر اجرایی شرکت هستم .احمق.

مرد تا زه وارد با لحنی حق به جانب گفت: تو میدانی با کی حرف میزنی بیچاره؟

مدیر اجرایی گفت :نه.

کارمند تا زه وارد گفت: خوبه.و سریع گوشی را گذاشت.

نتیجه گیری:

همه ی قدرت شما به این بستگی دارد که از این قدرت آگاهی داشته باشید.

چارلز هانل