چهارشنبه 27 بهمن‌ماه سال 1389
ن : star نظرات (6)

خاطره (1)

دیروز توی ایستگاه اتوبوس ایستاده بودم که یه دفعه یک عدد موبایل جلوی صورتم گرفته شد و با عجله گفت تو بگو اینجا کجاست منم که مات شده بودم  دیدم یه دختر خانومی خیلی مضطرب داره نگام میکنه .گفت :بگو دیگه بگو اینجا کجاست منم گفتم ایستگاه ولیعصر ،بعد تشکر کرد و رفت .بعد از چند لحظه از شوک دراومدم .تازه فهمیدم چی شده ،دختر بیچاره . یکی پشت خط بود که حرفش و باور نمیکرد ناچار شده بود از من کمک بگیره. چه دنیای عجیبیه دیگه آدما به هم اطمینان ندارن.