دوشنبه 6 دی‌ماه سال 1389
ن : star نظرات (2)

باران ببار بر من ...

ای باران ببار بر من

که فقط تو می توانی روح خسته مرا شاد کنی

 ای باران ببار بر من

که فقط تو می توانی عطر خاک را به نفسم جاری کنی

 ای باران ببار بر من
 شاید به حرم بارش تو بتوانم سنگینی قلب دردمندم را سبک کنم

شاید قطراتت بتواند گوش پر از دورغم را پاک کند

آنگاه شاید بتوان بغض گلو را شست و نگاه پر از اشک را پایان داد

پس ای باران ببار بر من

·