شنبه 29 آبان‌ماه سال 1389
ن : star نظرات (8)

پنج وارونه

پنج وارونه چه معنا دارد؟

خواهر کوچکم از من پرسید

من به او خندیدم

کمی آزرده و حیرتزده گفت

روی دیوار و درختان دیدم

باز هم خندیدم

 گفت دیروز خودم دیدم

مهران پسر همسایه

پنج وارونه به مینو می داد

آن قدر خنده برم داشت که طفلک ترسید

بغلش کردم و بوسیدم و با خود گفتم

بعدها وقتی بارش بی وقفه درد

سقف کوتاه دلت را خم کرد

بی گمان می فهمی

پنج وارونه چه معنا دارد؟  

 

حمید مصدق